Kehitysapu, Etiikka ja Uskonto

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Plan-lehdessä julkaistavaksi Deadline 22.2.2009

Uskonnoton ja uskonnollinen moraali

Maailman suurien monoteististen uskontojen - Juutalaisuuden, Kristinuskon ja Islamin - suhde moraaliin on usein sangen omistava ja dogmaattinen. Lukuisat uskovaiset pitävät jumalaa ainoana aidon moraalin lähteenä ja pyhiä kirjoituksia jumalan moraaliohjeiden pysyvänä ja luotettavana ilmentymänä. Fundamentalistit saattavat pitää uskonnotonta moraalia suoranaisena mahdottomuutena ja uskonnotonta yhteiskuntaa tienä moraalittomuuteen ja kaaokseen. Äärimuodossaan jumalakeskeisen moraalikäsityksen mukaan esimerkiksi tappaminen ja raiskaaminen ovat tuomittavia asioita vain siksi, että on olemassa jumala, joka on ne kieltänyt.

Jumalallisen moraalin oikeellisuudelle ja absoluuttisuudelle esitetty vuosisatojen kuluessa monenlaisia perusteita, mutta ne osoittautuvat kaikki heikoiksi lähemmässä tarkastelussa. Jumalan kaikkivoipaisuuden ja voimallisuuden on esitetty perustelevan hänen asettamiensa sääntöjen oikeellisuuden, mutta hyvinkään voimakkaan johtajan asema ei itsessään riitä johtajan edustaman moraalin perusteeksi. Tämä nähdään vaikkapa 1900-luvun diktaattoreiden synkästä historiasta tai vanhan testamentin jumalan hirmuteoista. Jumalallisen ilmoituksen ja sääntöjen pysyvyyden on katsottu puhuvan niiden puolesta, mutta monoteismien moraalisäännöt ovat olleet kaikkea muuta kuin pysyviä vuosisatojen aikana. Vanhan testamentin pitkävihainen kansanmurhaaja-jumala käskee kivittämään jopa omat lapset ja vaimon, jos nämä hairahtuvat oikean uskon polulta, kun taas moderni liberaali-kristillisyys markkinoi armahtavaa isää pilven päällä. Uskonnollisen moraalin ylivertaisuutta on myös perusteltu poimimalla niiden moraalisäännöistä yleisesti hyväksyttyjä ja hyvältä tuntuvia ohjeita. Mutta jo se, että pystymme valikoimaan sääntökokoelmista hyvän tuntuisia otteita osoittaa, että meillä on sisällämme uskonnoista riippumaton moraalinen ymmärrys. Hyvinä pitämämme ohjeet kuten kultainen sääntö ja kielto tappaa ihmisiä ovat lisäksi esiintyneet eri kulttuureissa jo kauan ennen suurten monoteismien nousua ja ovat siten pikemminkin ihmiskunnan kuin uskontojen omaisuutta.

Uskonnoton moraali - humanistinen rationalistinen moraali - syntyy järjen, tiedon ja empaattisten tunteiden vuorovaikutuksesta. Se on joka hetki valmis uudelleenarviointiin uuden tiedon ja uusien perusteiden valossa. Se pystyy tapauskohtaiseen harkintaan paremmin kuin jäykkiin sääntöihin perustuva uskonnollinen moraali. Uskonnoton moraali pystyy uudistumaan maailman ja kulttuurien muuttuessa tehokkaammin kuin meneeseen tiukemmin sitoutunut uskonnollinen moraali. Homoseksuaalien, naisten ja uskonnottomien vainoaminen tai alistaminen, kehoitukset pyhään sotaan ja järkevien empaattisten uskonnottomien ihmisten tuomitseminen helvettiin ovat selvästi menneeseen maailmaan kuuluvaa moraalia. Silti monet valtauskonnot vääntelehtivät edelleen ristipaineessa yrittäen toisaalta pysyä muuttuvan maailman mukana, toisaalta takertua historiallisiin juuriinsa.

Jumalan vai ihmisen asialla?

Kolmannen maailman ihmistiä autettaessa voidaan kysyä, mikä on kunkin avustusjärjestön ja -työntekijän perimmäinen motivaatio työlleen? Nouseeko tärkeimmäksi päämääräksi ihmisen auttaminen vai uskonnon levittäminen? Eri uskontojen kiinnostus lähetystyötä kohtaan kertoo tästä. Uskonnot kuten Juutalaisuus ja Hindulaisuus, joiden dogmien sisältöön ei uskonnon levittäminen ole koskaan kuulunut ovat lähetystyössä selvästi vähemmän aktiivisia kuin Kristinusko ja Islam, joilla on pyhissä kirjoissaan selvät käskyt levittää uskoa. Lieneekin todennäköistä, että ilman lähetyskäskyjä monoteismien lähetystyö - ja sitä kautta avustustyö - olisivat vain varjo nykyisestä.

Ironiaa lisää se, että kristinuskon lähetyskäsky ("Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...") sijoittuu aivan Matteuksen evankeliumin loppuun ja annetaan kuolleista heränneen Jeesuksen suulla. Varhaisempi Markuksen evankeliumi ei sisällä lähetyskäskyä eikä itse asiassa mitään Jeesuksen toimia kuolemansa jälkeen ja kriittisen raamattututkimuksen valossa onkin todennäköisenä, että lähetyskäsky on 100-luvulla lisättyä tekstiä.
Lähetystyön arvomaailmaa voi tarkastella myös sen historian avulla. Humanitaarinen avustustyö ei ole aina kuulunut uskonnolliseen lähetystyöhön ja ajoittain lähetystyö on ollut räikeän haitallista. Esimerkiksi espanjalaisten konkistadorien mukana Amerikkaan seurasi katolisia pappeja, ja intiaanien "pelastaminen" katolilaisuuteen merkitsi myös heidän pakottamistaan orjatyöhön. Kristinusko toimi poliittisen hallinnan välineenä, jonka avulla valloitetut kansat saatiin kuuliaisesti palvelemaan valloittajia.

Uskonnon vaikutukset kehitysyhteistyöhön

Nykyinen uskonnollinen lähetystyö yhdistää humanitaarisen avun ja uskonnon levittämisen. Miten avustusjärjestön uskonnollisuus tai uskonnottomuus saattaa vaikuttaa työn laatuun?

Ensinnäkin voidaan kysyä, mikä on avustettavien ihmisen uskonnollisen käännyttämisen moraalinen oikeutus? Näillä ihmisillä on jo olemassa omat maailmankatsomuksensa, mahdollisesti hyvinkin kulttuurillisesti rikkaat alkuperäisuskontonsa ja rituaalinsa. "Oikean" uskon levitykseen perustuva avustustyö ei anna olemassaoleville uskonnoille arvoa, joka niille kulttuurien diversiteettiä arvostavassa etiikassa annetaan.

Toiseksi, monet avun tarvitsijat lienevät kiinnostuneet saamaan apua eivätkä vaihtamaan uskontoaan, mutta heidän hädänalainen asemansa tekee heille hankalaksi kritisoida avustustyön uskonnollista puolta. He tulevat heikon asemansa vuoksi helposti uskonnollisesti hyväksikäytetyiksi: he voivat kokea olevansa velvoitettuja osallistumaan avustajien uskonnolliseen toimintaan tai jopa kääntymään heille tarjottavaan uskoon vaikka se ei olisi heidän lähtökohtainen toiveensa. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan kenenkään ei tarvitse osallistua vasten tahtoaan uskonnolliseen toimintaan, mutta tämä voi olla käytännössä vaikea toteuttaa uskoa levittävien avustusjärjestöjen kohdalla.

Kolmanneksi, kun avustustyö ja uskonto yhdistetään, on väistämätöntä, että osa käytössä olevista resursseista (rahasta, ajasta, työstä) käytetään uskonnon levittämiseen. Nämä resurssit ovat pois kestävän ja tehokkaan avustamisen puolusta tehtävästä työstä.

Neljänneksi, vain uskontoihin sitoutumaton kehitystyö on vapaa toimimaan parhaimman ja uusimman tieteellisen tiedon ja kokemuksen valossa. Uskonnollinen kehitystyö on aina enemmän tai vähemmän sidottu historiallisiin uskonnollisiin dogmeihinsa menetelmiensä ja tavoitteidensa suhteen. Vaikutusvaltainen kristillisen lähetystyön ja kehitysyhteistyön vaikuttaja Vinay Samuel kirjoittaa: "Kristityt ottavat osaa kehitystyöhön evankeliumin sisällön ja arvojen mukaisesti. Raamattu on edelleen korkein lähde määrittämään kristittyjen käsityksiä köyhien yhteisöjen sosio-ekonomisten ongelmien syistä, niiden ratkaisukeinoista ja tavoitelluista lopputuloksista."

Viidenneksi, eri uskontojen samalla alueella harjoittama lähetystyö voi johtaa jännitteisiin ja konflikteihin. Köyhimmällä mantereella, Afrikassa, on heimojen välisten konfliktien rinnalle noussut lukuisia islamiin käännytettyjen ja kristinuskoon käännytettyjen välisiä konflikteja, Nigerian väkivalta tuhansine kuolleineen esimerkkinä. Nämä voivat muodotua esteeksi myös sekulaarin avun tarjoamiselle ja ennenkaikkea pitkän tähtäimen kehitysprojektien onnistumiselle.

Kuudenneksi uskonnoilla on kehitysmaissa taipumus saada vanhakantaisia kielteisiä ilmentymiä, jotka ovat länsimaissa jääneet keskiajalle. Esimerkkinä tästä ovat noitavainot, jotka ovat ovat nousseet uuteen kukoistukseen esimerkiksi Kamerunissa, Togossa ja Keniassa ja johtaneet usein kymmenien viattomien ihmisten väkivaltaiseen kuolemaan lynkkausjoukkojen käsissä. Lähetystyön kautta syntyneet kristityt kirkot ovat paikoin kannustaneet uskoa noitiin ja noitien tuhoamista - osin koska raamattu niin opettaa, osin koska aiheen kiinnostavuus vetää helpommin kirkot täyteen väkeä.

Seitsemänneksi, uskonnoton kehitystyö tähtää laajempaan valinnanvapauteen autettaville ihmisille. Uskonnollinen kehitystyö tähtää Kristinuskon, Islamin tai muun uskonnon lipun alle rakennettuun moraaliyhteisöön. Uskonnon levittämisen kannalta on edullista, jos avustettavat jäävät riippuvaisiksi avusta - ja siten yhteydestä uskontoa levittävään organisaatioon. Vallitseva sekulaari kehitysajattelu perustuu ennenkaikkea siihen, että yksilöille tulee tehdä mahdolliseksi tehdä elämäänsä koskevia valintoja, että hän tulee vapaaksi tavoittelemaan itse arvokkaina pitämiään asioita. Tästä näkökulmasta kehitys merkitsee siis yksilön valinnanmahdollisuuksien kasvamista sekä sellaista sosiaalista ja taloudellista ympäristöä, joka mahdollistaa noiden valintojen toteuttamisen. Tällä saralla taloustieteilijä Amartya Senin mahdollisuuksien teoriaa ("capabilities theory") pidetään usein lähtökohtana sekulaarin kehityspolitiikan suunnittelussa.

Auttaminen ennen kaikkea

Hädänalaisten ja köyhien ihmisten saama konkreettinen apu on itsessään arvokasta riippumatta siitä tehdäänkö sitä sen itsensä vuoksi vai onko pohjimmainen motivaatio jokin muu, kuten uskonnon levittäminen. Uskonnollisen avustustyön minkään ominaisuuden kritiikkiä ei siis pidä ymmärtää ihmisten auttamisen kritiikkinä. Päinvastoin: on tärkeää, että apua tarvitsevat ihmiset saavat apua ja avun tarjoamisen muoto, motivaatiot ja mahdolliset lieveilmiöt ovat vasta toissijaisen tärkeitä. Kuitenkin nämä toissijaisetkin perusteet saattavat joskus olla merkitseviä, kun katsomusten tasavertaisuuteen tähtäävät yksilöt ja hallitukset kanavoivat rajallisia avustusresurssejaan eri toimijoille.

Robert J. Brotheurs

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Jun 25, 2014

  Anonymous

  thanks for this info...

  ________________

  Jual Jam Tangan

 2. Jul 01, 2014

  Anonymous

  thanks about this info.....

  ______________________

  Kaos Polos Grosir

 3. Oct 06, 2014

  Anonymous


  cheap oakley sunglasses

  coach purse

  louis vuitton outlet stores

  christian louboutin

  toms outlet

  coach.com

  coach outlet store online

  lululemon

  coach factory outlet online

  coach bags

  michaelkors

  ray ban sunglasses

  tory burch outlet

  red bottoms

  ghd hair strighteners

  louis vuitton outlet stores

  louis vuitton outlet

  authentic louis vuitton handbags

  louis vuitton outlet online

  ralph lauren outlet

  michael kors

  givenchy

  ugg australia

  air jordan 4

  air jordan 5

  ugg boots outlet

  coach factory outlet

  louis vuitton

  louis vuitton outlet stores

  timberland.com

  cheap ray ban sunglasses

  michaelkors.com

  jordan shoes

  jordan 6

  ghd flat iron

  true religion

  cheap timberland boots

  ralph lauren uk

  true religion jeans

  ralph lauren outlet

  tiffany jewelry

  fitflops outlet

  ralph lauren kids

  louis vuitton outlet store

  coach outlet

  polo ralph lauren outlet

  oakley sunglasses wholesale

  louis vuitton outlet online

  michael kors sale

  jordan shoes

  north face outlet

  coach factory

  cheap jerseys from china

  jordan concords

  jordan release date

  polo ralph lauren

  louis vuitton outlet stores

  goose jackets

  coach wristlet

  cheap nfl jerseys

  coach diaper bag

  louis vuitton handbags

  polo outlet

  fendi handbags

  ugg boots

  fitflops

  abercrombie

  timberlands

  ray ban

  north face sale

  michael kors outlet

  oakley sunglasses wholesale

  ugg boots for women

  goose jackets

  michael kors sale

  michael kors

  true religion jeans outlet

  timberland boots

  fitflops clearance

  canada goose

  louis vuitton

  the north face outlet

  coach factory outlet

  polo outlet

  jordan retro

  mont blanc pens

  louis vuitton outlet

  christian louboutin outlet

  louis vuitton outlet stores

  burberry uk

  the north face

  coach factory

  jordans for cheap

  kate spade outlet

  coachfactory.com

  kate spade purses

  red bottom heels

  mont blanc

  a&f

  uggs sale

  burberry

  canada goose outlet online

  jordan 11

  ralph lauren sale

  cheap toms

  fitflop

  ralph lauren promo code

  ugg outlet online

  jordan retro 13

  air max 95

  michael kors outlet online

  louis vuitton handbags

  canada goose outlet

  polo hats

  cheap jerseys wholesale

  gucci handbags

  oakley sunglasses

  guess outlet

  tory burch outlet online

  hollister clothing store

  hollister outlet store

  canada goose

  red bottom

  north face jackets

  louis vuitton outlet

  timberland

  ghd

  oakley outlet

  ray ban sunglasses wholesale

  louboutin outlet

  gucci factory outlet

  michael kors handbags

  abercrombie

  canada goose jackets

  hermes birkin

  cheap ray ban sunglasses

  wholesale nfl jerseys

  ugg australia

  tiffany

  jordans for girls

  burberry outlet

  louis vuitton handbags

  moncler sale

  north face outlet

  coach outlet online

  ugg boots outlet

  gucci outlet

  coach bags

  oakley sunglasses

  jordan retro 11

  nike golf

  air jordan 3

  ray ban sunglasses

  cheap north face jackets

  red bottom christian

  tory burch handbags

  moncler

  tiffanys

  canada goose outlet online

  north face uk

  cheap jerseys

  abercrombie & fitch

  louis vuitton

  p90x

  michael kors outlet sale

  coach factory outlet

  tory burch shoes

  nike jordans

  katespade

  juicy couture outlet

  goose outlet

  hollister outlet

  burberry.com

  louis vuitton outlet

  cheap ray ban sunglasses

  burberry outlet online

  red bottoms

  wholesale jerseys

  celine handbags

  jordans for sale

  coach outlet store online

  nike air force 1

  ugg outlet

  nike air max 1

  ugg boots

  coach outlet

  nfl jerseys

  louis vuitton

  kors outlet

  p90x workouts

  cheap nfl jerseys

  jordan 23

  canada goose jackets

  burberry outlet

  goose outlet

  ugg bailey button

  coach factory online

  coach wallets

  north face

  coach outlet store online

  ugg outlet

  the north face sale

  ugg uk

  verscace

  toms shoes

  burberry outlet online

  red bottom shoes

  burberry.com

  north face jacket

  ray ban sunglasses cheap

  jordan release date

  michael kors handbags

  louboutins

  coach outlet

  louis vuitton

  michael kors outlet online

  alexander wang

  hollister

  uggs outlet

  kate spade

  true religion outlet

  louboutin

  cheap jordans

  ray ban sunglasses

  michael kors outlet online

  air jordan 11

  burberry uk

  moncler jackets

  jordan 13

  ugg boots sale

  north face jackets

  christian louboutin sale

  fake oakley sunglasses

  canada goose outlet stores

  moncler jacket

  michael kors outlet online sale

  nike air max 2013

  burberry handbags

  cheap uggs

  hollister clothing

  north face rain jacket

  cheap uggs

  kors handbags outlet

  jerseys

  jordan shoes for sale

  cheap jerseys

  michael kors outlet

  marc jacobs outlet

  moncler outlet

  coach factory store

  baby uggs

  red pumps

  red bottoms

  tiffany & co

  ugg outlet

  uggs for cheap

  abercrombie outlet

  air max 90

  tory burch

  jordan sneakers

  the north face

  canada goose outlet

  michael kors outlet online sale

  abercrombie fitch

  kors outlet

  uggs uk

  cheap oakley sunglasses

  timberland uk

  canada goose outlet stores

  michael kors outlet online sale

  louis vuitton handbags

  the north face

  coach wallets

  cheap sunglasses wholesale

  jordan shoes

  ugg boots

  jordan release dates 2016

  abercrombie fitch

  ugg boots

  red bottom shoes

  red bottom