Onko objektiivista totuutta olemassa?

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Noin puoleen lyhennetty versio tästä artikkelista on Totuus on tuolla jossain - vai onko sittenkään?

Johdanto

Kesäinen vierailuni Joutorannan prometheusleirin panelistina muodostui minulle harvinaisen mielenkiintoiseksi. Ei niinkään itse paneelin aikana muiden panelistien kanssa käymäni keskustelun vuoksi - se kulki melko tavanomaisia ratoja - vaan paneelin jälkeen muutamien leiritiimin jäsenten kanssa käydyn keskustelun johdosta. Tämä keskustelu käsitteli tietoa, totuutta, tiedettä ja todennäköisyyksiä - erinomaisen kiinnostavia aiheita. Erilaisia mielipiteitä esiin nostaneita kysymyksiä olivat muun muassa: Mitä totuudella tarkoitetaan? Onko olemassa yksi, ihmisten mielipiteistä riippumaton totuus, monta totuutta vai ei yhtään totuutta? Onko totuus vain ihmisten luoma konstruktio? Ovatko kaikki mielipiteet yhtä oikeita? Voivatko tieteet, erityisesti luonnontieteet, selvittää joitakin asioita totuudenmukaisesti vai ovatko kaikki tieteen tulokset vain yhtä oikeita kuin mitkä tahansa mielipiteet? Ovatko tieteet enimmäkseen vain politiikan välineitä ja valtapeliä, tieteen tulokset rahoittajien sanelemia? Kuinka todennäköistä on, että koko aistimamme fyysinen ympäristö esineineen, ihmisineen ja kasveineen on vain harhaa?

Relativismi ja postmodernismi

Tässä kirjoituksessa haluan käsitellä erityisesti kysymystä yhden objektiivisen totuuden olemassaolosta. Käytän yhdestä objektiivisesta totuudesta - objektiivisten tosiasioiden kokonaisuudesta - pelkkää nimitystä "totuus", koska tämä on sanan yleisimmin ymmärretty määritelmä ja koska muihin mahdollisiin määritelmiin soveltuvat paremmin muut sanat. Esimerkiksi puhuttaessa "ihmisten monista erilaisesta subjektiivisista totuuksista" olisi tarkempaa ja vähemmän sekaannuksia herättävää puhua vain ihmisten mielipiteistä.

Taustaksi mainittakoon, että objektiivista totuuskäsitystä kritisoiva suuntaus on elänyt 1990-luvulla voimakasta nousukautta erityisesti joidenkin humanististen tieteiden piirissä. Postmodernismiksi, relativismiksi tai subjektivismiksi nimitetty suuntaus näkee tieteiden tulokset puhtaasti tieteen tekijöiden ja heitä ympäröivän kulttuurin tuotteina - ei ulkoista todellista maailmaa missään määrin objektiivisesti kuvaavina saavutuksina. Jopa itse tutkimuksen kohteena oleva fyysinen todellisuuskin on postmodernismin tiukemmassa linjassa vain kuvitteellinen rakennelma. Niin väitteiden ja teorioiden sisällöt kuin perustelutkin tulkitaan postmodernissa näkökulmassa diskurssiksi ja retoriikaksi, eli suomeksi sanottuna sanahelinäksi. Totuus sulaa tällöin vain joukoksi mielipiteitä, joista mikään ei ole sen oikeampi kuin mikään muukaan, mutta joiden avulla käydään ikuista valtapeliä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on osa äärifeministeistä lähtenyt mukaan kulttuurirelativismin kelkkaan ja esittänyt että luonnontieteiden tulokset ovat sellaisia kuin ovat vain siksi että ne ovat miesten tuottamia. Jos sen sijaan pääosa tieteilijöistä olisi ollut naisia, olisivat heidän mielestään niin Newtonin painovoimalaki kuin kvanttimekaniikkakin aivan toisenlaisia - ja kuitenkin yhtä oikeita.

Arkipäivän realismia ja filosofian logiikkaa

Onko totuutta sitten olemassa? Kun käymme ostoksilla kaupassa, soitamme VR:lle juna-aikatauluja tiedustellaksemme tai lähdemme ystävämme kanssa kalastamaan, oletamme lähes automaattisesti, että on totta, että kauppa on olemassa ja että sieltä voi ostaa tuotteita, että junia on olemassa ja ne lähtevät johonkin aikaan ja että ystävämme, vene ja kalat ovat olemassa ja kaloja on vedessä ja ne saattavat napata kiinni madolla varustettuun koukkuun. Toki kriittinen ihminen varaa itselleen jokaisen oletuksensa kohdalla vähintäänkin pienen erehtymisen mahdollisuuden: jos virkailija ilmoittaa meille junan lähtevän 13.00, on monista syistä mahdollista että se lähteekin 13.10 tai ei lähde ollenkaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lähtöaika-asiassa ei olisi jotakin totuutta, vaan ainoastaan sitä että emme tienneet asian oikeaa laitaa tai erehdyimme. Erehtymisellä tarkoitetaan käsityksemme ja totuuden välillä ilmi käynyttä eroa. Ilman totuuden olemassaoloa ei olisi erehtymistä, vaan kaikki ihmiset olisivat kaikissa kysymyksissä aina yhtä oikeassa. Jos ystävämme Mikko sanoo, että hän on matkustanut Andromedan galaksiin, on Mikon mielipide aivan yhtä oikea kuin hänen väitettään epäilevienkin mielipide. Jos totuutta ei ole, niin väite että makkaralla on tunteet on aivan yhtä pätevä kuin väite että makkaralla ei ole tunteita.

Vaikka arkikokemuksemme tukee totuuden olemassaoloa - sitä että asiat ovat jollakin tavalla ja että käsitykset voivat olla virheellisiä tai oikeita - on sitä hedelmällistä tarkastella myös astetta filosofisemmalla tasolla. Tällöin tarkastelua helpottaa, jos koko totuus määritelmänsä mukaisesti pilkotaan osikseen eli joukoksi tosiasioita. Jos esimerkiksi maapallo kiertää aurinkoa, niin lause "maapallo kiertää aurinkoa" on tosiasia. Jos taas aurinko kiertääkin maapalloa, niin lause "maapallo kiertää aurinkoa" ei ole totta mutta sen vastaväite "maapallo ei kierrä aurinkoa" on puolestaan tosiasia.

Tosiasiat yhdessä muodostavat totuuden ja jos tosiasioita on olemassa, niin myös totuus tosiasioiden joukkona on olemassa. Vaikka maailmankaikkeudessa olisi vain yksi tosiasia, vain yksi lause joka olisi totta, ja vaikka kukaan ihminen ei edes tietäisi tuota asiaa, niin ehdot totuuden olemassaololle olisi täytetty. Jotta mitään totuutta ei olisi, ei maailmankaikkeudessa voisi olla yhtään tosiasiaa. Tässä valossa postmodernismin väite "mitään totuutta ei ole olemassa" havaitaan sisäisesti ristiriitaiseksi. Mikäli nimittäin mitään totuutta ei ole, niin ei yksikään lause - mukaan lukien lause "mitään totuutta ei ole olemassa" - voi olla tosi. Ristiriidasta seuraa että on oltava olemassa ainakin yksi tosi lause ja siis totuus tosien lauseiden joukkona.

Jos ja kun objektiivisen totuuden olemassaolo on niin arkikokemuksen kuin filosofisen logiikankin mukaan näin selvää, niin mistä sitten johtuu että suuri joukko postmodernin maailmankuvan omaavia ihmisiä ei kuitenkaan yhdy tähän johtopäätökseen? Käsittelen seuraavassa muutamia mahdollisia selityksiä vastarintaan.

Vastausyritys 1: Totuus ja käsitys totuudesta sekoitetaan

Ihmisillä on monenlaisia mielipiteitä. Ihmisten käsitykset totuudesta eri asioissa muuttuvat ja ovat usein keskenään ristiriitaisia. Lisäksi jotkut ihmiset tietoisesti valehtelevat ja johtavat harhaan muita saadakseen itselleen etua. Tällaisessa mielipide-erojen ja huijauksen leimaamassa ilmapiirissä on helppoa unohtaa ero totuuden ja totuutta koskevan käsityksen välillä ja tehdä käsitysten moninaisuudesta johtopäätös että totuudet olisivat moninaisia. Mielipide-erojen olemassaolo ei kuitenkaan oikeuta tällaiseen johtopäätökseen sillä siinä missä totuuskäsitys kuvaa vain yksittäisen ihmisen mielipidettä jostakin asiasta niin totuus puolestaan sisältää asian oikean laidan (jota mahdollisesti kukaan ei tiedä).

Ihmiskunta ei voi koskaan tulla tietämään totuutta kaikista asioista ja yksittäinen ihminen vielä vähemmän. Erityisen vaikeita, jopa mahdottomia pähkinöitä ovat esimerkiksi jotkut ihmiskunnan ja maapallon historiaan liittyvät kysymykset. Montako eliölajia maapallolla oli 2 miljardia vuotta sitten - vai oliko edes koko maapalloa silloin olemassa? Kukaan ei tiedä, eikä tule koskaan tietämäänkään - emme voi mennä ajassa taaksepäin tutkimaan miten asiat oikeasti olivat. Tämä tietämättömyys ei kuitenkaan tarkoita, etteikö maapallolla olisi ollut tiettyä määrää lajeja - että asissa olisi jokin totuus tai etteikö asiasta voitaisi tehdä hyvin perusteltuja arvauksia.

Hyvin varmanakin pidetyt käsitykset sisältävät aina pienen erehtymisen vaaran. Esimerkiksi väitteet "Suomessa järjestettiin vuonna 1997 Prometheus-leirejä" tai "maapallolla on yli miljoona ihmistä" kuuluvat väitteisiin, joita monet epäilemättä olisivat valmiita itsestään selvästi pitämään tosina. Toki tällaiset "arkipäivän totuudet" sisältävät myös aina pienen erehtymisen vaaran, mutta vaikka koko aistimaamme fyysistä maailmaa ei olisi olemassakaan ja tämä lukemasi tekstikin olisi vain harhaa, jota tehokas tietokone (vrt. "The Matrix"-elokuva) tajunnallesi syöttää, niin siitäkään ei seuraisi että totuutta ei olisi olemassa. Silloin vain totuus olisi kovin toinen kuin mitä suurin osa ihmiskuntaa luulee ja esimerkiksi väite"tietokone syöttää ihmisten tajuntoihin harhoja fyysisestä maailmasta" olisi tosi väite ja niin ollen totuuden osanen.

Vastausyritys 2: Kritiikin naamiointi lainausmerkeillä

Totuuden olemassaoloa kritisoivat ihmiset ilmaisevat harvoin käsitystään sen todellisessa selkeässä muodossa: "totuutta ei ole olemassa", eli muodossa jossa tämä käsitys paljastuu helposti ristiriitaiseksi. Sen sijaan kritiikki ilmaistaan rivien välissä, naamioiden ja piilottaen. Postmoderni teksti usein käyttää avainsanojen ympärillä runsaasti lainausmerkkejä. Sen sijaan, että puhuttaisiin totuudesta, puhutaan "totuudesta". Tiedon ja tosiasioiden sijaan puhutaan "tiedosta" ja "tosiasioista". Lainausmerkkien jatkuva viljely sanoo rivien välissä lukijalle: "Hah! Ei mitään oikeaa tietoa tai totuutta ole - vain typerykset luulevat niin!", mutta koska tämä väite on piilotettu, sen ristiriitaisuutta on vaikeampi havaita. Lopputuloksena on artikkeleita, jotka eivät esitä painavia perusteita totuuden olemassaoloa vastaan, mutta pystyvät kuitenkin saamaan lukijoita kirjoittajien näkemysten kannalle.

Vastausyritys 3: Muottiin runnovat kysymykset

Myönnän, että olen ollut melko tarkka esimerkkieni valinnassa: kaupan ja junien olemassaolo, maapallon kiertorata ja Prometheus-leirien järjestäminen ovat kysymyksiä, joihin voi vastata hyvin yksinkertaisesti ja jotka eivät ole omiaan herättämään ristiriitaisia mielipiteitä. Monet muut kysymykset eivät kuitenkaan ole näin yksinkertaisia ja suoraviivaisia. Tämä tulee hyvin esiin tilanteissa, jossa toimittaja vaatii haastateltavaa vastaamaan johonkin kysymykseen "kyllä" tai "ei". Rehellisyyteen pyrkivä haastateltava huomaa olevansa vaikeassa tilenteessa, jos totuus asiassa onkin mutkikkaampi kuin pelkkä "kyllä" tai "ei", jolloin pelkkä noiden sanojen käyttäminen olisi yksinkertaistus, likiarvo totuudesta. Joskus asian todellinen laita on niin monimutkainen että totuudenmukaisen vastauksen pakottaminen ennalta määriteltyihin vastausmuotteihin tekisi suurta vääryyttä vastauksen totuudellisuudelle. Vastaamisen vaikeus tällaisen kysymyksen edessä ei tarkoita, etteikö asiassa olisi jokin totuus. Sen sijaan se tarkoittaa, että itse kysymys on huono asettaessaan liian tarkat ennakkoehdot vastauksen laadusta.

Ongelma huonoista kysymyksistä tulee usein esiin humanistisissa tieteissä ja on varmasti omalta osaltaan vaikuttanut pakoon objektiivisen totuuden kannatuksesta. Esimerkiksi historiassa voidaan kysyä: "Mihin Rooman valtakunta tuhoutui?" Joku asiantuntija on barbaarien hyökkäyksen kannalla, toinen lyijymyrkytyksen, kolmas moraalin rappion. Asiasta kiistellään ja mitään lopullista yksimielisyyttä ei saada. Tällaisessa tilanteessa on suuri houkutus sanoa, että asiassa ei ole yhtä totuutta, että jokainen on tavallaan oikeassa ja totuus on subjektiivinen. Tällainen päätelmä olisi kuitenkin virheellinen, sillä ongelmana tässäkin tapauksessa on huono kysymys. Kysymys odottaa yhtä yksinkertaista vastausta asiassa, jossa miljoonia ihmisiä on pitkien ajanjaksojen aikana uskomattoman monimutkaisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään. Totuus asiassa on koko tuo suunnattoman monimutkainen historiallinen tapahtumaverkosto (jota tietenkään kukaan ei tarkkaan tiedä). Historioitsijat, jotka pyrkivät yksinkertaisesti vastaamaan kysymykseen Rooman valtakunnan tuhoista ovat kuin kirjallisuuskriitikot, jotka pyrkivät kuvaamaan lukemansa 1000-sivuisen kirjan sisällön ja olemuksen yhdellä lausella. Eri kriitikot omaavat erilaisia mielipiteitä ja käyttävät erilaisia lauseita, mutta itse kirja - pohjalla oleva totuus - on kaikille sama.

Vastausyritys 4: Määrittelyongelmat

Väärien kysymysten tekemiselle sukua ovat määrittelyongelmat. Joukolle ihmisiä voidaan osoittaa väriskaalaa, jossa vihreä asteittain muuttuu keltaiseksi ja kysyä, missä kohtaa loppuu vihreä ja missä kohtaa alkaa keltainen. Eri ihmiset vastaavat todennäköisesti kysymykseen eri tavalla ja herää kysymys totuuden subjektiivisuudesta. Mutta jälleen on tärkeää huomata, että kysymys ei ole itse totuuden suhteellisuudesta vaan siitä että eri ihmiset määrittelevät käsitteet "keltainen" ja "vihreä" eri tavalla. Vaikka monissa määrittelykysymyksissä vallitseekin laaja yksimielisyys, ovat määrittelykysymykset kuitenkin viime kädessä mielipiteitä. Ja mielipiteet voivat aivan hyvin olla keskenään ristiriitaisia pohjalla olevasta yhdestä totuudesta huolimatta. Onko Suomella paljon valtiovelkaa? Markkamäärä on jälleen kaikille sama, mutta riita siitä, mikä on paljon ja mikä vähän on loppumaton.

Vastausyritys 5: Teknologian aiheuttama tiedekielteisyys

Ydinvoimalaonnettomuudet, ydinaseet, kemialliset ja biologiset aseet, geeniteknologia, eugeniikka, saasteet, kasvihuoneilmiö, huumeet, teknostressi - monet tämän päivän ihmiset tuntevat vähintäänkin epäluuloa teollisuutta ja teknologiaa kohtaan joidenkin niiden tuottamien uhkien, vaikutusten tai sivuvaikutusten vuoksi. Osa menee vielä pidemmälle ja vetää johtopääröksen, että myöskään teknologialle perustan luovat luonnontieteet eivät palvele ihmiskunnan etuja; Että ihmiskunnalle olisi parempi olla edes tietämättä monia luonnon salaisuuksia, koska vaikka ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia hyvään, tarjoavat ne myös mahdollisuuksia pahaan.

Tiedekielteinen ilmapiiri yhdistettynä postmoderniin ajattelutapaan puolestaan johtaa helposti itse tieteen tulosten kyseenalaistamiseen. Viha tiedettä kohtaan purkautuu sen kaikkien ominaisuuksien kritiikkinä ja niin julistetaan ettei luonnontieteiden tietämys ole yhtään sen varmempaa tai parempaa, kuin mikä tahansa muu arvailu, ehkä jopa päin vastoin.

Riippumatta siitä, katsommeko luonnontieteiden tulosten kokonaisuudessaan hyödyttävän vai haittaavan ihmiskuntaa, päättely tieteen haitallisuudesta tieteen pätemättömyyteen on virheellinen. Moraalisesta vääryydestä ei seuraa tiedollista pätemättömyyttä. Päinvastoin: se, että luonnontieteet ovat tarjonneet ihmiskunnalle paljon mahdollisuuksia niin hyvään kuin pahaankin on pikemminkin osoitus niiden kyvystä tuottaa totuudenmukaista tietoa. Jos maapallo ei kiertäisi aurinkoa, Jupiteriin lähetetyt luotaimet eivät olisi koskaan päässeet perille. Jos teoriat atomin ytimen rakenteesta eivät olisi ainakin jossain määrin totuudenmukaisia, yksikään ydinvoimala ei toimisi eikä ydinpommi laukeaisi.

Vastausyritys 6: Kohteliaisuus ja suvaitsevaisuus

Ei ole mukavaa erehtyä ja kuulla olevansa väärässä. Kaikki haluaisivat olla oikeassa ja monet haluaisivat olla kohteliaita ja suvaitsevaisia toisten mielipiteitä kohtaan. Meidän pitääkin olla suvaitsevaisia. On kaunista suvaita toista ihmistä ja hyväksyä se, että hän ajattelee maapallon olevan litteä tai että Elvis elää tai että toista maailmansotaa ei koskaan käyty. On kuitenkin petollisen helppo lipsua tällaisesta mielipiteitä omaavien ihmisten suvaisemisesta siihen virheelliseen ajatukseen, että kaikki mielipiteet ovat yhtä oikeita ja totuudenmukaisia.

Monilla ellei kaikilla maapallon ihmisillä on käsityksiä, jotka eivät pidä paikkaansa, eli he ovat erehtyneet, eli he ovat väärässä. Tämä on hyväksyttävää - erehtyminen on inhimillistä ja kaikkien perusoikeus, kukaan ei ole täydellinen. Kuitenkin väärässä oleminen on yhteiskunnas¬samme tabu. On julkinen häpeä huomata olleensa väärässä ja omaa mielipiteen korjaamista - jopa uuden tiedon valossa - pidetään tappion tunnustamisena. Tämä on harmillista. Aikamme ei mielestäni niinkään tarvitse kaikkia mielipiteitä yhtä tosina pitävää mössökulttuuria kuin ihmisille voimaa myöntää erehtymisensä ja jatkaa siitä huolimatta eteenpäin.

Johtopäätökset

Maailma on totuuden etsijälle kova paikka. Maailman suunnaton monimutkaisuus, objektiivisen tutkimuksen vaativuus, erehtymisen helppous ja väärien kysymysten tekeminen on saanut monet idealistiset totuuden etsijät muuttumaan turhautuneiksi ja kyynisiksi. Sellaisessa mielentilassa on lohdullista ajatella, että totuus ei ole vain vaikea etsittävä vaan että sitä ei ole olemassakaan. On helpompaa ajatella, että etsittävää ei alun perinkään ole ollut olemassa, kuin myöntää ettei ole onnistunut etsinnässä tyydyttävällä tavalla.
Totuus on kuitenkin olemassa, "The truth is out there", kuten on muodikasta sanoa - ihmisten mielipiteistä riippumaton objektiivinen totuus, oikea vastaus kaikkiin oikeisiin kysymyksiin. Ja minä olen oikeassa sanoessani näin. Jos minä nimittäin en ole oikeassa, niin lause "Robert Brotherus on erehtynyt totuuskäsityksessään" on tosi lause, objektiivisen totuuden osanen - ja minä olen oikeassa.

Noin puoleen lyhennetty versio tästä artikkelista on Totuus on tuolla jossain - vai onko sittenkään?

Idea jatkoartikkelille: Näiden perusteiden valossa postmodernisti saattaa siirtyä väitteestä "kaikki totuudet ovat yhtä oikeita" väitteestä lievempään väitteeseen "kaikki mielipiteet ovat yhtä oikeita ts. yhtä todennäköisesti tosia". Tämän osoittaminen virheelliseksi vaatii todennäköisyystarkastelua, joka voisi olla joko tämän artikkelin laajennuksen tai toisen artikkelin aihe (vrt. esim. Minimum Description Length -laskenta)

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Oct 06, 2014

  Anonymous


  cheap oakley sunglasses

  coach purse

  louis vuitton outlet stores

  christian louboutin

  toms outlet

  coach.com

  coach outlet store online

  lululemon

  coach factory outlet online

  coach bags

  michaelkors

  ray ban sunglasses

  tory burch outlet

  red bottoms

  ghd hair strighteners

  louis vuitton outlet stores

  louis vuitton outlet

  authentic louis vuitton handbags

  louis vuitton outlet online

  ralph lauren outlet

  michael kors

  givenchy

  ugg australia

  air jordan 4

  air jordan 5

  ugg boots outlet

  coach factory outlet

  louis vuitton

  louis vuitton outlet stores

  timberland.com

  cheap ray ban sunglasses

  michaelkors.com

  jordan shoes

  jordan 6

  ghd flat iron

  true religion

  cheap timberland boots

  ralph lauren uk

  true religion jeans

  ralph lauren outlet

  tiffany jewelry

  fitflops outlet

  ralph lauren kids

  louis vuitton outlet store

  coach outlet

  polo ralph lauren outlet

  oakley sunglasses wholesale

  louis vuitton outlet online

  michael kors sale

  jordan shoes

  north face outlet

  coach factory

  cheap jerseys from china

  jordan concords

  jordan release date

  polo ralph lauren

  louis vuitton outlet stores

  goose jackets

  coach wristlet

  cheap nfl jerseys

  coach diaper bag

  louis vuitton handbags

  polo outlet

  fendi handbags

  ugg boots

  fitflops

  abercrombie

  timberlands

  ray ban

  north face sale

  michael kors outlet

  oakley sunglasses wholesale

  ugg boots for women

  goose jackets

  michael kors sale

  michael kors

  true religion jeans outlet

  timberland boots

  fitflops clearance

  canada goose

  louis vuitton

  the north face outlet

  coach factory outlet

  polo outlet

  jordan retro

  mont blanc pens

  louis vuitton outlet

  christian louboutin outlet

  louis vuitton outlet stores

  burberry uk

  the north face

  coach factory

  jordans for cheap

  kate spade outlet

  coachfactory.com

  kate spade purses

  red bottom heels

  mont blanc

  a&f

  uggs sale

  burberry

  canada goose outlet online

  jordan 11

  ralph lauren sale

  cheap toms

  fitflop

  ralph lauren promo code

  ugg outlet online

  jordan retro 13

  air max 95

  michael kors outlet online

  louis vuitton handbags

  canada goose outlet

  polo hats

  cheap jerseys wholesale

  gucci handbags

  oakley sunglasses

  guess outlet

  tory burch outlet online

  hollister clothing store

  hollister outlet store

  canada goose

  red bottom

  north face jackets

  louis vuitton outlet

  timberland

  ghd

  oakley outlet

  ray ban sunglasses wholesale

  louboutin outlet

  gucci factory outlet

  michael kors handbags

  abercrombie

  canada goose jackets

  hermes birkin

  cheap ray ban sunglasses

  wholesale nfl jerseys

  ugg australia

  tiffany

  jordans for girls

  burberry outlet

  louis vuitton handbags

  moncler sale

  north face outlet

  coach outlet online

  ugg boots outlet

  gucci outlet

  coach bags

  oakley sunglasses

  jordan retro 11

  nike golf

  air jordan 3

  ray ban sunglasses

  cheap north face jackets

  red bottom christian

  tory burch handbags

  moncler

  tiffanys

  canada goose outlet online

  north face uk

  cheap jerseys

  abercrombie & fitch

  louis vuitton

  p90x

  michael kors outlet sale

  coach factory outlet

  tory burch shoes

  nike jordans

  katespade

  juicy couture outlet

  goose outlet

  hollister outlet

  burberry.com

  louis vuitton outlet

  cheap ray ban sunglasses

  burberry outlet online

  red bottoms

  wholesale jerseys

  celine handbags

  jordans for sale

  coach outlet store online

  nike air force 1

  ugg outlet

  nike air max 1

  ugg boots

  coach outlet

  nfl jerseys

  louis vuitton

  kors outlet

  p90x workouts

  cheap nfl jerseys

  jordan 23

  canada goose jackets

  burberry outlet

  goose outlet

  ugg bailey button

  coach factory online

  coach wallets

  north face

  coach outlet store online

  ugg outlet

  the north face sale

  ugg uk

  verscace

  toms shoes

  burberry outlet online

  red bottom shoes

  burberry.com

  north face jacket

  ray ban sunglasses cheap

  jordan release date

  michael kors handbags

  louboutins

  coach outlet

  louis vuitton

  michael kors outlet online

  alexander wang

  hollister

  uggs outlet

  kate spade

  true religion outlet

  louboutin

  cheap jordans

  ray ban sunglasses

  michael kors outlet online

  air jordan 11

  burberry uk

  moncler jackets

  jordan 13

  ugg boots sale

  north face jackets

  christian louboutin sale

  fake oakley sunglasses

  canada goose outlet stores

  moncler jacket

  michael kors outlet online sale

  nike air max 2013

  burberry handbags

  cheap uggs

  hollister clothing

  north face rain jacket

  cheap uggs

  kors handbags outlet

  jerseys

  jordan shoes for sale

  cheap jerseys

  michael kors outlet

  marc jacobs outlet

  moncler outlet

  coach factory store

  baby uggs

  red pumps

  red bottoms

  tiffany & co

  ugg outlet

  uggs for cheap

  abercrombie outlet

  air max 90

  tory burch

  jordan sneakers

  the north face

  canada goose outlet

  michael kors outlet online sale

  abercrombie fitch

  kors outlet

  uggs uk

  cheap oakley sunglasses

  timberland uk

  canada goose outlet stores

  michael kors outlet online sale

  louis vuitton handbags

  the north face

  coach wallets

  cheap sunglasses wholesale

  jordan shoes

  ugg boots

  jordan release dates 2016

  abercrombie fitch

  ugg boots

  red bottom shoes

  red bottom