Elämänasenteena epäilys

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Pseudotieteiden sopukoita tutkiva löytää turvarievun, peukalon, jota imeä, hameen, josta pitää kiinni. Mitä meillä skeptikoilla on tarjottavana tilalle? Epävarmuutta! Turvattomuutta!"

Isaac Asimov

Pyyteetön totuuden tavoittelu on aina ollut minulle tärkeää. Muistan vielä hyvin, kuinka ensimmäisellä luokalla luokkamme oppilaat vietiin kirkkoon jumalanpalvelusta kuuntelemaan. Meidän oli määrä lukea uskontunnustus ja laulaa virsiä. Muistan ajatelleeni ärtyneenä: "Eihän meiltä ole edes ole kysytty, uskommeko me tähän oppiin! Mikäli jumalaa ei olekaan olemassa, mehän syyllistymme valehteluun." Minulle oli ilmeisesti jo tuolloin tärkeää tarkkaan varmistua epäilyttävien väitteiden todenperäisyydestä ennen niihin uskomista.

Se että arvostan totuutta ei sinänsä liene edes maininnan arvoista - suurin osa ihmisistä varmaan kysyttäessä sanoisi sitä arvostavansa. Poikkeuksellista lienee sen sijaan se, että olen valmis näkemään vaivaa ja uhraamaan omaa henkilökohtaista mukavuuttani päästäkseni maailmankuvani mahdollisimman suureen totuudenmukaisuuden. Haluan pitää maailmankuvani vapaana virheellisistä uskomuksista, olivatpa ne miten houkuttelevia tai lohduttavia hyvänsä ja haluan hyväksyä todennäköiset väitteet olivatpa ne miten tylsiä, masentavia, tai vaikeaselkoisia hyvänsä. En halua sementoitua maailmankuvaa vaan haluan muuttaa käsityksiäni kun siihen on aihetta, myös luopua mahdollisista virheellisistä käsityksistäni. Olen valmis opiskelemaan ja tutkimaan päästäkseni kohti päämäärääni, lisäämään ymmärrystäni siitä mikä tekee käsityksistä todennäköisiä tai epätodennäköisiä. Haluan kuoria pois näennäistotuudet siitä valtavasta informaatiotulvasta, jonka jokainen kohtaa.

Nykyihmiselle on yhteiskunnassamme tarjolla paljon vaihtoehtoisia maailmankuvia. Niitä voi hankkia valmiina paketteina eri uskonnoista tai räätälöidä mieleisensä kokonaisuuden pala palalta pikku uskomuksista. Vallalla on asenne "jokainen uskokoon siihen, mikä hänestä tuntuu hyvältä" ja monet niin tekevätkin. Ihmiset etsivät maailmankuvasta lämpöä ja lohdutusta, syvällisyyttä ja sisältöä elämään. Harmillisen harvinaiseksi on käynyt halu tietää miten asiat oikeasti ovat.

Minulle ajatus maailmankuvan valinnasta sen mukavuuden perusteella on käsittämätön: kertoohan maailmankuvani loppujen lopuksi mitä pidän totena ja mitä en. Minä en ikinä voisi ajatella että valitsen pitäväni totena jotakin seikkaa. Minä ainoastaan päädyn harkinnan ja havaintojen pohjalta pitämään sitä totena tai epätotena - tai sitten totean etten voi kyllin suurella varmuudella päätyä kumpaankaan johtopäätökseen. En voi päätökselläni päätyä muuhun tulokseen kuin mitä järkeni minulle sanoo.

Kysymystä elämän tarkoituksesta, kuten muitakin suuria kysymyksiä, kannattaa mielestäni lähestyä tietämyksemme vankemmilta alueilta käsin. Liian usein kysymyksiä elämän tarkoituksesta, tajunnan olemuksesta ja maailmankaikkeuden rakenteesta pohditaan pelkkän intuition, tunteiden ja dogmaattisten uskomusjärjestelmien varassa, vaikka käytettävissä olisi laaja määrä tieteellisiä tutkimustuloksia pohdinnan lähtökohdaksi.

Mielestäni hyvä ihmistä koskevien pohdintojen lähtökohta on nykytieteen käsitys ihmisen paikasta maailmankaikkeudessa ja maapallon ekosysteemissä. Ihmislaji on yksi monista lajeista, jotka ovat syntyneet maapallolla miljardeja vuosia kestäneessä kehitysprosessissa. On sattumaa, että ihmislaji syntyi: jos aikaa kelattaisiin taaksepäin ja evoluutio käynnistettäisiin uudelleen alusta, olisi häviävän epätodennäköistä että edes ihmistä muistuttava laji syntyisi uudelleen. Samoin jokaisen ihmisyksilön olemassolo on hyvin suuren sattuman seuraus.

Ihmisen on hyvin vaikea hyväksyä oman itsemme saatika oman lajimme sattumanvaraista olemassaoloa. Ihminen haluaa kiihkeästi omata tärkeyden tunteen tässä maailmankaikkeudessa. Elämän merkitykseen liittyvät kysymykset kuuluvatkin niihin kysymyksiin, joissa ihmiset kaikkein kernaimmin harrastavat itsepetosta. Niin monet tuntevat tarvetta uskoa suuriin, universaaleihin tarkoituksiin. Mitään ihmisen oman pään ulkopuolelle ulottuvaa tarkoitusta ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

Itse asiassa elämän tarkoitus puhtaana käsitteenä on filosofinen mahdottomuus. Mikä on kattotiilen tarkoitus? Suojata sateelta, sanomme. Mutta missä mielessä se on kattotiilen tarkoitus? Ainoastaan katon rakentajan ja sen asukkaiden asettamana odotuksena. Kattotiileen sinänsä - sen paremmin kuin taloon tai koko universumiinkaan - ei sisälly mitään tarkoitusta. Samalla tavalla ihmiselämällä saattaa olla tarkoituksia, useitakin, mutta ne ei eivät ole olemassa itsenäisinä olioina vaan ainoastaan toisten ihmisten ja itsemme toiveissa ja odotuksissa.

Henkilökohtaiset arvoni perustuvat omantuntoni ääneen. Minusta omatunto on hyvä sana ja olen pahoillani siitä, että se tuntuu jääneen paljolti käytöstä. Minulla on vahva omatunto, tunne siitä mikä on hyvää ja pahaa, oikein ja väärin. Omatuntoni ei esimerkiksi salli minun käyttävän hyväksi toisia heikossa asemassa olevia ihmisiä. Jos niin tekisin, tai edes harkitsisin ajatusta, tuntuisi minusta pitkään hyvin pahalle.

Käsittääkseni arvot perustuvat aina pohjimmiltaan ihmisen omaantuntoon. Arvoja on yritetty ihmiskunnan historian aikana ankkuroida vahvemmilta tuntuviin käsitteisiin kuten auktoriteetteihin ja pyhiin kirjoihin. En kuitenkaan usko että mitään moraalikäsityksiä olisi olemassa jos ihmiset eivät koskaan sisimmässään tuntisi mikä heistä on oikein tai väärin. Silloinkin kun meistä tuntuu, että joku tekee päätöksiä mitä kylmimmällä logiikalla, on päätösten takana aina tuntemus tai halu, jota ei voi logiikalla perustella.

Entä mihin tuntemuksemme perustuvat? Aivokemiaan, joka puolestaan perustuu evoluution muokkaamiin geeneihimme ja ympäritömme vaikutukseen. Ymmärrän, että suurimmalle osalle ihmiskunnasta sana aivokemia on kirosana, etenkin silloin kun puhutaan niinkin ylevistä asioista kuin arvoista. Kuitenkin totuutta tavoittelevan ajattelijan on kyettävä tässäkin asiassa erottamaan toisistaan se, miten hän haluaisi asioiden olevan, ja se, miten ne tutkimuksen valossa näyttävät olevan.

Tällainen reduktionismi saa monet kysymään: "Eikö moraalin tulkitseminen pelkkänä aivotoimintona vie pois koko moraalin pohjaa?" Ei mielestäni vähimmässäkään määrin - heikkojen hyväksikäyttö tuntuu minusta edelleen pahalta, olipa sen pohjalla mitä tahansa. En kykene sanomaan itselleni: "Vastenmielisyyteni heikkojen hyväksikäyttöön on vain aivokemiaa, joten voin sivuuttaa sen ja käyttää heitä hyväkseni." Loppujen lopuksi, miksi minun pitäisikään - onhan myös tuollaisen ajatuksen taustalla oleva itsekäs hyödyntavoittelu vain aivokemiaa. Olemme vapaita kuuntelemaan tunteidemme ääntä.

Arvot ovat evoluution aikana syntyneet, koska ne ovat tukeneet yksilön geenien siirtymistä seuraaville polville. Ihmisistä löytyy sekä itsekkäitä että epäitsekkäitä arvoja, koska molemmista on ollut hyötyä eri elämäntilanteissa. Moraalin geneettisen perustan vuoksi kaikilla maailman ihmisillä on taipumusta samantyyppisiin arvoihin. Ympäristön vaikutuksen vuoksi taas ihmisten arvot voivat vaihdella kansasta toiseen ja yksilöstä toiseen paljonkin.


Ajattelutavalleni on ominaista, että luotan järkeeni ja tieteelliseen tutkimukseen maailmankuvani rakentajana. Asetan kyseenalaiseksi heikosti perustellut väitteet ja pyrin alati kohti tarkempaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa maailmasta silti myöntäen ajoittaisen tietämättömyyteni. Tällaiselle ajattelutavalle on myös nimi, skeptismi. Kreikan skeptikos tarkoittaa tarkkaan tutkimista ja kriittistä mielenlaatua. Skeptismi on filosofiaa sen alkuperäisessä merkityksessä, tiedon rakastamista.

Skeptismillä ja luonnontieteillä on paljon yhteistä. Skeptiselle ja tieteelliselle mielenlaadulle on yhteistä pyyteetön halu selvittää millainen maailma todella on, mitkä väitteet ovat totta ja mitkä eivät. Monet skeptisen mielenlaadun omaavat ihmiset ovatkin päätyneet työssään tieteellisen tutkimuksen pariin - oma alani on mikromaailman saloja luotaava fysikaalinen kemia. Skeptismin ja tieteiden yhteisestä tavoitteesta seuraa myös monilta osin yhteiset menetelmät, joita väitteiden tutkimisessa käytetään.

Skeptiselle tutkimukselle on olennaista pyrkimys vapauteen perustelemattomista ennakko-oletuksista ja ennakkoehdoista. Mihinkään väitteeseen ei tule uskoa lähtökohtaisesti, ilman perusteita, ilman kyseenalaiseksi asettamista. Mitään väitettä ei saa puoltaa sen vuoksi, että se tuntuu mukavalle tai hylätä siksi että se tuntuu epämukavalle - meillä ei ole mitään syytä olettaa että totuus seurailisi tunteitamme.

Syntyessämme emme todellakaan ole skeptikkoja: on sangen luonnollista, että pieni lapsi uskoo helposti lähes kaikki hänelle syötetyt väitteet. Tämän vuoksi on olennaista, että pystymme aika ajoin asettamaan koetukselle myös omat olemassaolevat uskomuksemme, emme vain uusia epäilyttäviä väitteitä.

Riittävän todistusaineiston ja loogisten perusteiden vaatimus on totuudentavoittelijalle ensiarvoisen tärkeää. Mitä radikaalimpi väite on tarkastelun kohteena, sitä paremmat perustelut tarvitaan että väitteeseen uskominen olisi järkevää. Esimerkiksi kummitusten käsite on niin voimakkaassa ristiriidassa ihmiskunnan tuntemien lainalaisuuksien kanssa, että niiden olemassaolo tulisi todennäköiseksi vain erittäin laajan ja laadukkaan todistusaineiston tukemana.

Kun pohditaan erilaisia selitysmalleja oudolle havainnolle on huomattava, ettemme voi vaatia itseltämme tietämystä silloin kun yhdenkään selitysmallin näyttö ei ole riittävä. Voimme kuvitella esihistoriallisella ajalla kaksi luolamiestä, jotka näkevät salaman. On selvää, ettei miehillä ole tarpeeksi perustietoja maailmasta voidakseen keksiä ilmiön oikeaa selitystä. Heikkoja ja huonosti perusteltuja selityksiä hekin toki helposti keksivät jumalan tulinuolilesta alkaen. Skeptiseltä luolamieheltä kysytään todella paljon itsekuria, jotta hän voi pidättäytyä alkamasta uskomaan mihinkään huonoista mutta houkuttelevista selityksistä ja jotta hän myöntäisi nöyrästi: "Minä en tiedä tuon ilmiön selitystä."

Jos tarjolla on vain epätodennäköisiä selityksiä, ei niistä ole järkevää valita yhtäkään. On vain tunnustettava selitysten heikkous ja jäätävä odottamaan mahdollisen hyvin perustellun selityksen saapumista. Jos sorrumme uskomaan epätodennäköisiin väitteisiin, on meidän paljon vaikeampi päästä niistä myöhemmin irti niiden mahdollisesti osoittauduttua selkeästi virheellisiksi. Vaikka tieteen havainnointikyky on nykyään vertaansa vailla, tulee varmaankin aina olemaan alueita ihmiskunnan tieämyksen ulkopuolella. On kovin helppoa ja houkuttelevaa lähteä täyttämään noita alueita oman tai jonkun muun mielikuvituksen tuotteilla.

Oma ajattelutapani täytti melko tarkkaan skeptismin määritelmän jo kauan ennenkuin olin kuullut koko sanaa. Tässä suhteessa skeptinen elämänasenne poikkeaa olennaisesti kaikista uskonkappaleisiin perustuvista uskomusjärjestelmistä: edelliseen voi kukin päätyä itsekseen, toisistaan riippumatta, pelkästään maailmaa havainnoiden ja epäilyttäviä väitteitä epäillen. Jälkimmäisiin sen sijaan ei voi alkaa uskoa ellei jostakin kuule tai lue asianomaisia uskonkappaleita.

Skeptismi on uskon puutetta, ei uskoa. Vaikka suuri osa skeptisesti ajattelevista ihmisistä on ajattelutapansa seurauksena ateisteja, ei jumalan olemassaolon epäily ole heillä samanalaisen uskonkappaleen asemassa kuin uskonnollisilla ihmisillä jumalan olemassaolo. Skeptikkona vain asetan samalle lähtöviivalle tarkastelussani niin keijukaiset, jumalat kuin lohikäärmeetkin, enkä löydä yhdenkään puolesta tarpeeksi näyttöä uskoakseni sen olemassaoloon. Skeptikkona en tarvitse uskonvahvistusta monotonisen uskonkappaleiden toistamisen tai emotionaalisen hurmoksen muodossa. Ainoastaan vankka näyttö käsityksen puolesta lisää uskoani siihen. Siinä missä monissa uskonnoissa tärkeää on luja luottamus siihen joka ei näy niin skeptismissä voisi sanoa luottamuksen perustuvan siihen mikä on nähtävissä.


Lienee vain luonnollista, että yhdistykset tai organisaatiot eivät ole edellytys skeptiselle ajattelutavalle. Suurin osa skeptikoista ei varmasti kuulukaan mihinkään maailmankatsomustansa sivuaviin yhdistyksiin. Tuollaisia yhdistyksiä on kuitenkin olemassa, tarjoten mielenkiintoisen harrastuksen aktiivisille kriittisen ajattelun ystäville. Maailmalla toimivat skeptikkojärjestöt keskittyvät yleensä erilaisten paranormaalien oppien ja taikauskon analysointiin. Muun muassa astrologia, ufot, PSI-ilmiöt, uskomuslääkintä ja uudet uskonnolliset kultit ovat olleet skeptikko-järjestöjen tarkastelun kohteena.

Itse liityin Suomessa toimivaan Skepsis ry:hyn vuonna 1992. Olin tuolloin 18-vuotias, juuri palannut Suomeen Englannissa käymästäni lukiosta. Skepsis oli perustettu vain viisi vuotta aiemmin mallinaan vastaava Yhdysvaltalainen organisaatio. Muutama vuosi myöhemmin liityin Vapaa-ajattelijain liittoon, joka skepsiksen tavoin pyrkii edistämään kriittistä tieteellistä ajattelua yhteiskunnassamme, mutta jonka pääasiallisena kritiikin kohteena ovat klassiset suuret uskonnot, ennen kaikkea Suomessa näkyvässä asemassa oleva kristinusko. Molemmat yhdistykset ovat melko pieniä ja toimivat pääasiallisesti julkaisemalla lehteä ja järjestämällä luento- ja keskustelutilaisuuksia. Käsitteltävät aiheet sisältävät sekä kriittisen ajattelun periaatteista keskustelua että niiden soveltamista mitä erilaisimpiin epäilyttäviin väitteisiin. Oleellinen aihe on myös uskomusten psykologia, se miksi ihmiset uskovat mihin uskovat ja miten irrationaalinen usko saa alkunsa.

Koen, että jäsenyyteni skepsiksessä ja vapaa-ajattelijoissa on terävöittänyt ja syventänyt ajatteluani, mahdollistanut maailmankatsomukseni kehittämisen, tehnyt minut entistä immuunimmaksi virheellisiä uskomuksia kohtaan ja sekä laajentanut valtavasti rajatiedon oppien tuntemustani. Hieman yllättävää ulkopuolisen kannalta lienee sen sijaan se, että katson aktiiviskeptikon urani myös lisänneen suvaitsevaisuuttani eri oppien kannattajia kohtaan. Uskon skeptikkojen yleisestikin olevan ymmärryksensä kautta keskimääräistä suvaitsevampaa joukkoa. Uskon psykologiaa tuntien ymmärrän, että ihmisen ei tarvitse olla hullu uskoakseen hyvinkin vahvasti hulluihin väitteisiin. Päivastoin, ihmismieli on rakentunut niin, että älykkäidenkin ihmisten on mahdollista pettää itseään elleivät he ole äärimmäisen varovaisia. Minulla ei ole tarvetta nauraa kenenkään uskolle.

Säälinkö toisinajattelevia? Säälin hieman ihmisiä, jotka haluavat uskoa järkeviin selitysvaihtoehtoihin ilmiöille, mutta eivät pysty tekemään päätöstään tarpeeksi tasapuoliselta pohjalta tiedotusvälineiden ja valtaväestön sensaatiohakuisuuden vuoksi. Hieman enemmän säälin niitä, jotka tulevat petetyksi kulteissaan ja opeissaan, menettäen omaisuutensa, itsekunnioituksensa, terveytensä tai jopa elämänsä. Paljon hyvää minulla ei puolestaan ole sanottavana niistä ihmisiä, jotka toisia johtavat tietoisesti harhaan.

Skeptikoiden tavoitteena ei ole käännyttää ihmisiä pois uskomuksistaan. Itse asiassa on paljon ihmisiä, jotka ovat niin tiukasti kiinni uskoissaan etteivät minkäänlaiset järkevätkään perustelut uskoa enää voisikaan horjuttaa. Skeptikoiden tavoitteena on pikemminkin tasapuolistaa sitä näkemysten tulvaa, jonka tavalliset ihmiset kohtaavat tiedotusvälineissä ja tuttavapiirissään: esittää epäilevä ääni silloin kun kukaan muu ei sitä tee, tieteellinen näkökanta huuhaan rinnalle. Sana "kansanvalistus" on jossain määrin sopiva puhuttaessa skeptikkojärjestöjen tavoitteista.


Pidän hyvin todennäköisenä, että oma maailmankuvani tulee jatkossakin noudattelemaan tieteen ja epäilyksen viitoittamia polkuja. Se siis on vapaa muutokseen, mutta ei mihin tahansa muutokseen, vaan harkittuun ja perusteltuun muutokseen sen ollessa tarpeellista. Pidän hyvin epätodennäköisenä, että tulisin joskus tulevaisuudessa omaamaan voimakkaan dogmaattisen uskonnollisen uskon mihinkään oppiin. Arvostan liikaa perusteltua maailmankuvaa, että voisin hyväksyä loogisia reikiä täynnä olevan uskon.

Haluan hyväksyä totuuden kaikissa kysymyksissä, silloinkin kun se ei ole miellyttävä. Tällainen asenne toki vaikuttaa ikävältä uskomusten pilvilinnoista katseltuna, mutta täältä maan kamaralta, realismin laaksosta katsottuna siinä ei ole mitään vikaa. Ihmiset voivat epäilemättä kokea suurta riemua noustessaan uskon pilvilinnoihinsa ja suurta tuskaa joutuessaan niistä laskeutumaan, mutta tavallinen tasainen elämä täällä alhaalla ja siellä ylhäällä voi olla aivan yhtä onnellista tai onnetonta. En minä kuitenkaan usko, että skeptismi tulee koskaan tule olemaan suurien massojen ajattelutapa. Vain harvat ihmiset ovat syvälläkin mielessään valmiita jättämään rakkaimmat ja turvallisimmat valheensa omatakseen hieman rehellisemmän, hieman totuudenmukaisemman kuvan maailmastamme.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.
 1. Oct 06, 2014

  Anonymous


  cheap oakley sunglasses

  coach purse

  louis vuitton outlet stores

  christian louboutin

  toms outlet

  coach.com

  coach outlet store online

  lululemon

  coach factory outlet online

  coach bags

  michaelkors

  ray ban sunglasses

  tory burch outlet

  red bottoms

  ghd hair strighteners

  louis vuitton outlet stores

  louis vuitton outlet

  authentic louis vuitton handbags

  louis vuitton outlet online

  ralph lauren outlet

  michael kors

  givenchy

  ugg australia

  air jordan 4

  air jordan 5

  ugg boots outlet

  coach factory outlet

  louis vuitton

  louis vuitton outlet stores

  timberland.com

  cheap ray ban sunglasses

  michaelkors.com

  jordan shoes

  jordan 6

  ghd flat iron

  true religion

  cheap timberland boots

  ralph lauren uk

  true religion jeans

  ralph lauren outlet

  tiffany jewelry

  fitflops outlet

  ralph lauren kids

  louis vuitton outlet store

  coach outlet

  polo ralph lauren outlet

  oakley sunglasses wholesale

  louis vuitton outlet online

  michael kors sale

  jordan shoes

  north face outlet

  coach factory

  cheap jerseys from china

  jordan concords

  jordan release date

  polo ralph lauren

  louis vuitton outlet stores

  goose jackets

  coach wristlet

  cheap nfl jerseys

  coach diaper bag

  louis vuitton handbags

  polo outlet

  fendi handbags

  ugg boots

  fitflops

  abercrombie

  timberlands

  ray ban

  north face sale

  michael kors outlet

  oakley sunglasses wholesale

  ugg boots for women

  goose jackets

  michael kors sale

  michael kors

  true religion jeans outlet

  timberland boots

  fitflops clearance

  canada goose

  louis vuitton

  the north face outlet

  coach factory outlet

  polo outlet

  jordan retro

  mont blanc pens

  louis vuitton outlet

  christian louboutin outlet

  louis vuitton outlet stores

  burberry uk

  the north face

  coach factory

  jordans for cheap

  kate spade outlet

  coachfactory.com

  kate spade purses

  red bottom heels

  mont blanc

  a&f

  uggs sale

  burberry

  canada goose outlet online

  jordan 11

  ralph lauren sale

  cheap toms

  fitflop

  ralph lauren promo code

  ugg outlet online

  jordan retro 13

  air max 95

  michael kors outlet online

  louis vuitton handbags

  canada goose outlet

  polo hats

  cheap jerseys wholesale

  gucci handbags

  oakley sunglasses

  guess outlet

  tory burch outlet online

  hollister clothing store

  hollister outlet store

  canada goose

  red bottom

  north face jackets

  louis vuitton outlet

  timberland

  ghd

  oakley outlet

  ray ban sunglasses wholesale

  louboutin outlet

  gucci factory outlet

  michael kors handbags

  abercrombie

  canada goose jackets

  hermes birkin

  cheap ray ban sunglasses

  wholesale nfl jerseys

  ugg australia

  tiffany

  jordans for girls

  burberry outlet

  louis vuitton handbags

  moncler sale

  north face outlet

  coach outlet online

  ugg boots outlet

  gucci outlet

  coach bags

  oakley sunglasses

  jordan retro 11

  nike golf

  air jordan 3

  ray ban sunglasses

  cheap north face jackets

  red bottom christian

  tory burch handbags

  moncler

  tiffanys

  canada goose outlet online

  north face uk

  cheap jerseys

  abercrombie & fitch

  louis vuitton

  p90x

  michael kors outlet sale

  coach factory outlet

  tory burch shoes

  nike jordans

  katespade

  juicy couture outlet

  goose outlet

  hollister outlet

  burberry.com

  louis vuitton outlet

  cheap ray ban sunglasses

  burberry outlet online

  red bottoms

  wholesale jerseys

  celine handbags

  jordans for sale

  coach outlet store online

  nike air force 1

  ugg outlet

  nike air max 1

  ugg boots

  coach outlet

  nfl jerseys

  louis vuitton

  kors outlet

  p90x workouts

  cheap nfl jerseys

  jordan 23

  canada goose jackets

  burberry outlet

  goose outlet

  ugg bailey button

  coach factory online

  coach wallets

  north face

  coach outlet store online

  ugg outlet

  the north face sale

  ugg uk

  verscace

  toms shoes

  burberry outlet online

  red bottom shoes

  burberry.com

  north face jacket

  ray ban sunglasses cheap

  jordan release date

  michael kors handbags

  louboutins

  coach outlet

  louis vuitton

  michael kors outlet online

  alexander wang

  hollister

  uggs outlet

  kate spade

  true religion outlet

  louboutin

  cheap jordans

  ray ban sunglasses

  michael kors outlet online

  air jordan 11

  burberry uk

  moncler jackets

  jordan 13

  ugg boots sale

  north face jackets

  christian louboutin sale

  fake oakley sunglasses

  canada goose outlet stores

  moncler jacket

  michael kors outlet online sale

  nike air max 2013

  burberry handbags

  cheap uggs

  hollister clothing

  north face rain jacket

  cheap uggs

  kors handbags outlet

  jerseys

  jordan shoes for sale

  cheap jerseys

  michael kors outlet

  marc jacobs outlet

  moncler outlet

  coach factory store

  baby uggs

  red pumps

  red bottoms

  tiffany & co

  ugg outlet

  uggs for cheap

  abercrombie outlet

  air max 90

  tory burch

  jordan sneakers

  the north face

  canada goose outlet

  michael kors outlet online sale

  abercrombie fitch

  kors outlet

  uggs uk

  cheap oakley sunglasses

  timberland uk

  canada goose outlet stores

  michael kors outlet online sale

  louis vuitton handbags

  the north face

  coach wallets

  cheap sunglasses wholesale

  jordan shoes

  ugg boots

  jordan release dates 2016

  abercrombie fitch

  ugg boots

  red bottom shoes

  red bottom